Privacy Reglement

De Nederlandse Organisatie Vrouwelijke Apothekers (NOVA) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen wij aangeven hoe wij met jouw gegevens omgaan. Tevens willen wij aangeven voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en hoe privacy-rechten kunnen worden uitgeoefend.

De NOVA gaat op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens van haar leden om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De NOVA is de verantwoordelijke in de zin van deze AVG. De NOVA stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden. De NOVA maakt geen gebruik van diensten van derden om persoonsgegevens te bewerken of te gebruiken. De persoonlijke gegevens van leden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd opgeslagen.

Leden kunnen hun persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. Indien je na het doornemen van ons Privacy reglement nog vragen hebt of contact met ons wil opnemen kan dit met de contact gegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

De NOVA verwerkt en slaat persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:

 • het voeren van de ledenadministratie
 • het sturen van de Novateiten
 • het sturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • projectinformatie: de ALV, workshops, werkbezoeken, netwerk bijeenkomsten, nascholings- bijeenkomsten
 • contributie betalingen

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de NOVA de persoonsgegevens van haar leden niet zonder voorafgaande toestemming.

De NOVA verzamelt alleen deze persoonsgegevens van de leden:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • emailadres
 • zakelijk postadres
 • zakelijk e- mail adres
 • BIG nummer indien nodig voor accreditatie

De NOVA verzamelt persoonsgegevens alleen direct bij haar leden en niet via derden. De NOVA biedt een nieuwsbrief aan haar leden aan waarmee zij worden geïnformeerd over nieuws binnen het netwerk van vrouwelijke apothekers. Leden kunnen hun email-adres afgeven, zodat deze nieuwsbrief elektronisch kan worden verstuurd. Dit gebeurt alleen met toestemming van het lid. De ledenlijst wordt niet aan derden ter inzage overlegd noch ter beschikking gesteld.

De NOVA gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens. De NOVA deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Reglement. Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op enige andere wijze gedeeld met- of verstrekt aan derden. Slechts op het secretariaat en financiële administratie is een exemplaar van het ledenbestand aanwezig. De NOVA bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Met klachten of vragen en of opmerkingen over ons privacy reglement kun je altijd terecht bij

versie 9 juli 2020